Nu00f6tr Astarlar

Harcu0131n Kullanu0131lmadan u00d6nce Kontrolu Ve Islak Harcu0131n Kurutulmasu0131:

n

Astar malzemesi ambalaju0131 au00e7u0131larak rutubet alu0131p almadu0131u011fu0131 kontrol edilir. u0130leri derecede rutubet almu0131u015f bazik refrakter malzemelerin stabl yapu0131laru0131 bozulur. Yapu0131su0131 bozulacak u015fekilde rutubet almu0131u015f malzeme (Haru00e7 ambalaju0131 iu00e7erisinde tau015flau015fmu0131u015ftu0131r veya elle zor ufalanabilir u015fekilde sertleu015fip kesekleu015fmiu015ftir.) kurutulsa dahi kullanu0131lmamalu0131du0131r. Zira kullanu0131lmasu0131 bu00fcyu00fck problemler dou011furacaktu0131r. Nakliye su0131rasu0131nda veya herhangi bir sebeple ku0131sa su00fcre u00f6nce u0131slanmu0131u015f olan malzemenin yapu0131su0131 bozulmadan kurutularak kullanu0131lmasu0131 mu00fcmku00fcndu00fcr. Kurutma 60 0C su0131caklu0131u011fu0131n altu0131nda yapu0131lu0131r. Malzeme temiz bir tavaya veya uygun bir alana serilerek kendi kendine kurumaya bu0131raku0131lu0131r. Isu0131tu0131larak kurutma yapu0131lacaksa 60- 100 0C arasu0131ndaki su0131caklu0131k hu0131zla geu00e7ilmelidir. Zira malzemenin bu su0131caklu0131k aralu0131u011fu0131nda hidratasyon eu011filimi fevkalade yu00fcksektir. Islanmu0131u015f malzeme uzun su00fcre bu su0131caklu0131k arasu0131nda tutulursa hidratasyona uu011frayu0131p bozulur. Bozuk malzemenin kullanu0131lmasu0131nu0131n u00e7ok saku0131ncalu0131 olabileceu011fini tekrar belirtiriz.

ISITMA VE Su0130NTERLEME:

150 0C/saat hu0131zla 1000 0Cu2019 ye, 200 0C/saat hu0131zla du00f6ku00fcm su0131caklu0131u011fu0131nu0131n 50 0C u00fczerine kadar u0131su0131tu0131lu0131r. 30 dakika bu su0131caklu0131kta beklenir. Sonra su0131caklu0131k du00fcu015fu00fcru00fclerek du00f6ku00fcm su0131caklu0131u011fu0131na inildiu011fi zaman du00f6ku00fcme geu00e7ilir.

150 0C / saat

  n
 • 1u00a0 u00a0Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 150 0C
 • n
 • 2u00a0 Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 300 0C
 • n
 • 3u00a0 u00a0Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 450 0C
 • n
 • 4u00a0 u00a0Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 600 0C
 • n
 • 5u00a0 u00a0Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 750 0C
 • n
 • 6u00a0 u00a0Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 900 0C
 • n
 • 6,40u00a0 u00a0Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a01000 0C
 • n
n

u00a0

200 0C / saat

  n
 • 7,40u00a0 Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 1200 0C
 • n
 • 9,40u00a0 Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 1600 0C
 • n
 • 10u00a0 u00a0Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 1667 0C
 • n
 • 10,30 Saat sonrau00a0u00a0u00a0 u00a0 1667 0C
 • n

Astar Malzemenin Uygulanmasu0131 u0130le u0130lgili Pratik Bilgi Ve Tavsiyeler

Astar malzemesi kullanu0131lmadan u00f6nce ambalaju0131 au00e7u0131larak rutubet alu0131p almadu0131u011fu0131 kontrol edilir. Rutubet almu0131u015f astar malzemesinin usulu00fcne uygun u015fekilde kurutulduktan sonra kullanu0131lmasu0131 uygun olur. Temiz bir sac tavaya du00f6vu00fclecek malzemeden 2- 3 torba du00f6ku00fclu00fcr. Nakliye su0131rasu0131nda oluu015fabilecek ayru0131u015fmalaru0131 gidermek iu00e7in yeteri kadar karu0131u015ftu0131ru0131lu0131r. Daha sonra bu karu0131u015fu0131mu0131n yaklau015fu0131k bir torbasu0131 du00f6vu00fclu00fcr. Sonra yeni bir torba astar tavaya du00f6ku00fclerek tekrar yeteri kadar karu0131u015ftu0131ru0131lu0131r. Yine yaklau015fu0131k bir torbasu0131 du00f6vu00fclu00fcr. Tavada kalan malzemeye yeni bir torba daha eklenir, iu015flem bitinceye kadar devam edilir. Bu uygulama ile astar dokusundaki tane dau011fu0131lu0131mu0131 farklu0131lu0131klaru0131 en aza indirilerek her bu00f6lgede homojen bir yapu0131 elde edilir. Du00f6vme iu015flemi bittikten sonra tavada kalan malzeme bir sonraki kullanu0131mda bau015flangu0131u00e7 malzemesi olur.

n

Du00f6vu00fclecek astaru0131n tamamu0131 du00f6ku00fclu00fcp karu0131u015ftu0131ru0131ldu0131ktan sonra du00f6vu00fclu00fcrse iri taneleri tavada kalma meyli nedeni ile yeterli homojenlik sau011flanamayabilir. Tabana yaku0131n bu00f6lgelerde u00e7ok kalu0131n, yukaru0131lara dou011fru incelen bir sinterleu015fme oluu015fur. Ku00fcu00e7u00fck ocaklarda ve vibratu00f6rle du00f6vme halinde astar malzemesinin tamamu0131nu0131n bir defada karu0131u015ftu0131ru0131lmasu0131 mu00fcmku00fcndu00fcr. Ancak astaru0131n yeterli homojenlikte karu0131u015ftu0131ru0131lmasu0131na u00f6zen gu00f6sterilmesi ve ocau011fa u015farju0131 su0131rasu0131nda tekrar ayru0131u015fmamasu0131na dikkat edilmesi gerekmektedir. Genel olarak u00fcu00e7 torbadan fazla astaru0131n elle karu0131u015ftu0131ru0131lmasu0131nda miktar fazlalu0131u011fu0131 nedeniyle bau015faru0131 sau011flanamamaktadu0131r.

n

u00dclkemizde u00f6zellikle ku00fcu00e7u00fck ocaklar genellikle uygun bir alet yardu0131mu0131yla elle du00f6vu00fclmektedir. Uygun aletten maksat yassu0131, yuvarlak ve u00e7atal uu00e7lu du00f6vu00fccu00fclerdir. u00d6nce potanu0131n dibine 50- 75 mm kalu0131nlu0131u011fu0131nda bir tabaka yassu0131 veya u00e7atal uu00e7lu du00f6vu00fccu00fcyle du00f6vu00fclu00fcr. Sonra yuvarlak du00f6vu00fccu00fc ile yu00fczey iyice du00fczeltilir. u015eablon yerleu015ftirilip takozlarla merkezlenerek su0131ku0131u015ftu0131ru0131lu0131r. Yan duvarlaru0131n du00f6vu00fclmesi su0131rasu0131nda u015fablonun yukaru0131ya dou011fru hareket etmemesini ve oynamamasu0131nu0131 temin iu00e7in iu00e7erisine uygun au011fu0131rlu0131k konulur. Sonra yan duvarlar yaklau015fu0131k 60 mm kalu0131nlu0131u011fu0131nda tabakalar halinde du00f6vu00fclu00fcr. 60 mm tabaka kalu0131nlu0131u011fu0131 elle du00f6vme iu00e7in en uygun du00f6vme kalu0131nlu0131u011fu0131du0131r. Daha kalu0131n tabakalar iyice su0131ku0131u015ftu0131ru0131lamayacau011fu0131 iu00e7in sinterleme su0131rasu0131ndaki titreu015fimlerle su0131ku0131u015farak bou015fluklar meydana getirir. Banyo teu015fekku00fcl edip su0131vu0131 metalin temasu0131nda da, penetrasyonuna sebep olabilir.

n

Vibratu00f6rle du00f6vme su0131rasu0131nda u00fcst bu00f6lgelerde gerekli su0131ku0131u015ftu0131rmanu0131n du00fczgu00fcn bir u015fekilde sau011flanabilmesi iu00e7in astaru0131n u00fczerine simit u015feklinde bir au011fu0131rlu0131k konulmasu0131nda fayda olduu011fu gu00f6zlenmiu015ftir. Kullanu0131labilecek au011fu0131rlu0131u011fu0131n iu00e7 u00e7apu0131 u015fablon du0131u015f u00e7apu0131ndan biraz bu00fcyu00fck, du0131u015f u00e7apu0131 ise astar du0131u015f u00e7apu0131ndan u00e7ok az ku00fcu00e7u00fck olmalu0131du0131r.

n

Anormal astar au015fu0131nmalaru0131nu0131n u00f6nlenebilmesi iu00e7in u015fu tedbirlerin alu0131nmasu0131 faydalu0131du0131r:

n
  n
 1. Ocau011fa ve iu015fe en uygun kalitede astar malzemesi seu00e7ilmelidir.
 2. n
 3. u0130ndu00fcksiyon ocaklaru0131nda astaru0131n du00f6vu00fclmesi esnasu0131nda kullanu0131lan u015fablonun tabanu0131; indu00fcksiyon ocau011fu0131nda erimiu015f metalin hareketinden dolayu0131 kavisli olacak u015fekilde imal edilerek kullanu0131lmalu0131du0131r. (u015eekil 1 )
 4. n
 5. Kesintili u00e7alu0131u015ftu0131ru0131lan indu00fcksiyon ocaklaru0131nda u00e7atlaklar oluu015fabilir. Ku0131lcal u00e7atlaklar oluu015fmuu015f ise Spinel astar tamir harcu0131 su0131vanarak kapatu0131lmalu0131du0131r. u00c7atlaklar geniu015f ise indu00fcksiyon ocau011fu0131nu0131n kendi astaru0131 ile kapatu0131lmalu0131 ve ocak u00f6yle u0131su0131tu0131lmalu0131du0131r.
 6. n
 7. Kesintili u00e7alu0131u015ftu0131ru0131lan ocaklarda astar tabakasu0131nda; u0131su0131nma esnasu0131nda genleu015fme ve sou011fuma esnasu0131nda bu00fczu00fclme gibi hacimsel hareketler oluu015fabilir. Taneli ve you011funluu011fu yu00fcksek malzeme olduu011fundan astar tabakasu0131nda gevu015feme olabilir. Bundan dolayu0131 indu00fcksiyon ocau011fu0131nu0131n ilk du00f6vu00fclmesinden itibaren 15-20 u015farj alu0131ndu0131ktan sonra astar tabakasu0131nu0131n arka ku0131smu0131na 1-1,5 cm kalu0131nlu0131u011fu0131nda bir demir u00e7ubuk sokularak kontrol edilmelidir. u015eayet kolaylu0131kla demir u00e7ubuk astar tabakasu0131na girebiliyorsa su0131ku0131lau015ftu0131rma (u015fiu015fleme) iu015flemi yapu0131lmalu0131du0131r. Astar tabakasu0131nu0131n u00fcst (au011fu0131z) ku0131smu0131 su0131yru0131larak arka ku0131su0131mlaru0131na ince demir u00e7ubuk sokularak astar tabakasu0131 su0131ku0131lau015ftu0131ru0131lmalu0131du0131r. u015eiu015fleme iu015flemi su0131rasu0131nda su0131ku0131u015fan astar tabakasu0131nda u00e7u00f6kmeler olabilir. Spinel astar ilave edilerek tekrar u015fiu015fleme iu015flemine devam edilmelidir. u015eiu015fleme iu015flemi bittikten sonra u00fcst ku0131smu0131 sodyum silikat (cam suyu) ile u0131slatu0131larak su0131vanmalu0131 ve ocak u00e7alu0131u015ftu0131ru0131lmalu0131du0131r.
 8. n
 9. Spinel esaslu0131 indu00fcksiyon ocak astaru0131nu0131n u0131su0131tma ve sinter programu0131na mutlaka uyulmalu0131du0131r veya yaku0131n deu011ferlerde yapu0131lmalu0131du0131r. Isu0131tma ve sinter programu0131na gu00f6re u00e7alu0131u015ftu0131ru0131lu0131rken daima ocak dolu olmalu0131du0131r.
 10. n
 11. Hurda u015farju0131 su0131rasu0131nda hurdanu0131n astara u00e7arptu0131ru0131lu0131p astaru0131 tahrip etmesi u00f6nlenmelidir.
 12. n
 13. Su0131cak u015farjlarda ocau011fa su0131vu0131 metalle birilikte cu00fcruf girmesine izin verilmemelidir.
 14. n
 15. Ocakta cu00fcruf bekletilmemeli, en ku0131sa zamanda alu0131nmalu0131du0131r.
 16. n
 17. Gereksiz ve ani su0131caklu0131k yu00fckseltilmesinden kau00e7u0131nu0131lmalu0131du0131r.
 18. n
 19. Oksitli ve temiz olmayan, mermer, kireu00e7, u00e7imento ve benzeri safsu0131zlu0131klar ihtiva eden hurdalar u015farj edilmemelidir.
 20. n
 21. Banyo su0131caklu0131u011fu0131, du00f6ku00fcm iu00e7in hazu0131r olununca yu00fckseltilmelidir.
 22. n
 23. Kesintili u00e7alu0131u015fma durumunda ocak termal u015foka uu011fratu0131lmadan, ocau011fu0131n au011fzu0131 kapakla kapatu0131larak yavau015f yavau015f sou011futulmalu0131du0131r.
 24. n

Hynotrspnu00ae 72

Spinel esaslu0131 indu00fcksiyon ocak astaru0131,u00e7elik,pik,sfero u00e7ok miktarda manganlu0131 u00e7elik u00fcretimi yapan firmalarda bau015faru0131yla kullanu0131labilir. Nu00f6tr astar olduu011fundan termal u015foklara dayanu0131klu0131du0131r.u00a0

Hynotrspnu00ae 80

Spinel esaslu0131 indu00fcksiyon ocak astaru0131,u00e7elik,pik,sfero az miktarda manganlu0131 u00e7elik u00fcretimi yapan firmalarda bau015faru0131yla kullanu0131labilir. Nu00f6tr astar olduu011fundan termal u015foklara dayanu0131klu0131du0131r. u00c7atlama oluu015fturmaz.

Hynotrspnu00ae 85

Spinel esaslu0131 indu00fcksiyon ocak astaru0131 eu015fit miktarda u00e7elik ve pik sfero u00fcretimi yapan firmalarda bau015faru0131yla kullanu0131labilir. Nu00f6tr astar olduu011fundan termal u015foklara dayanu0131klu0131du0131r. u00c7atlama oluu015fturmaz. Asidik ve bazik karakterli cu00fcruflara karu015fu0131 dayanu0131klu0131 bir malzemedir.u00a0

Hynotrspnu00ae 90

Spinel esaslu0131 indu00fcksiyon ocak astaru0131 genelde u00e7elik ve az miktarda pik, sfero u00fcretimi yapan firmalarda bau015faru0131yla kullanu0131labilir. Nu00f6tr astar olduu011fundan termal u015foklara dayanu0131klu0131du0131r. Yu00fcksek su0131caklu0131klara mukavemetli bir malzemedir.u00a0

Would you like to review Kiltas online catalog?

KİLTAS Refractory MATERIAL SAN. A.S.

Phone : 444 3 012 Phone : +90 212 332 30 20 Fax : +90 212 332 08 15
Fevzipasa Mahallesi Yurek Street No:10 Degirmenkoy/ Silivri / ISTANBUL

KİLTAŞ Refrakter Malzeme San. A.Ş. 
Copyright 2020 All rights reserved.